roaa
5410 N.Newland Ave
Chicago, IL. 60656-2026
phone: 773.774.1677
fax: 773.774.1805
email: contact@romarch.org

2007 ALMANAC

CUVÂNT ÎNAINTE

"Drept aceea, şi eu auzind de credinţa voastră în Domnul Iisus şi de dragostea cea către toţi sfinţii, nu încetez a mulţumi pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele".(Efeseni I, 15-16)

Acum, la început de an, înălţând rugăciuni de mulţumire şi laudă către Hristos Domnul pentru statornicia în credinţă a fiilor şi fiicelor duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, vă transmitem, prin intermediul Calendarului Credinţa pe anul 2007, binecuvântarea Noastră, rugând pe Tatăl Cel Ceresc să sporească dragostea pentru cele sfinte şi belşugul de har pentru voi toţi şi pentru cei pe care îi purtaţi în suflete. Totodată, vă împărtăşim, ca întotdeauna, dragostea Noastră şi purtarea de grijă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române faţă de voi, cei care, deşi departe de ţară, sunteţi împreună lucrători cu Noi în via Domnului.

Cunoscându-vă îndeaproape cu ocazia vizitelor Noastre pe continentul american şi ştiind credinţa voastră puternic ancorată în valorile strămoşeşti, am primit cu multă bucurie, în vara anului trecut, vestea alegerii Prea Sfinţitului Ioan Casian de Vicina ca Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, văzând în voinţa voastră lucrarea lui Dumnezeu, care pe toate le rânduieşte spre folosul şi zidirea duhovnicească a Bisericii Sale, în care lucrează până la sfârşitul veacurilor (Matei XXVIII, 20). Aceasta confirmă, încă o dată, ataşamentul vostru faţă de credinţa ortodoxă şi de arhipăstorii rânduiţi spre a vă călăuzi în tainele credinţei, spre viaţa cea adevărată, spre viaţa de comuniune cu Dumnezeu şi cu Sfinţii Săi, care sunt modele şi rugători pentru noi înaintea Tronului lui Dumnezeu, precum şi cu semenii, în Trupul lui Hristos, Sfânta Sa Biserică.

De aceea, călăuzit de Duhul Sfânt, în ultimele decenii, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a proclamat în rândul sfinţilor noi cuvioşi şi mărturisitori, pe cei mai vrednici dintre fiii Bisericii strămoşeşti, care au trăit pe pământul românesc în smerenie şi ascultare desăvârşită, mărturisindu-L pe Hristos în faţa mai marilor vremii, care le cereau să se lepede de Cel care este „Calea, Adevărul şi Viaţa" (Ioan XIV,6). Astfel, cunoscând faptele de vrednicie ale multora dintre înaintaşii noştri, şi în anul care a trecut, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru sfinţenia vieţii lor, i-a aşezat în rândul sfinţilor pe Mitropoliţii cărturari Dosoftei al Moldovei şi Grigorie Dascălul al Ungro-Vlahiei, vrednici înaintaşi şi demni fii ai neamului nostru românesc.

Toate acestea s-au realizat sub semnul Proniei Dumnezeieşti şi al harului Sfântului Duh, care a dat înţelepciunea şi destoinicia necesară vrednicilor înaintaşi, cărora, pretutindeni, trebuie să le cinstim memoria, îndreptând gând de pioasă aducere aminte către toţi marii luminători ai Ortodoxiei româneşti.

Privind la aceştia, vă îndemnăm împreună cu Sfântul Apostol Pavel „să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii", deoarece, prin dragostea şi unitatea noastră în sânul Bisericii strămoşeşti, mărturisim că „este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; este un Domn, o credinţă, un botez, Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi" (cf. Efeseni IV, 1-6).

Astăzi, când simţim cu toţii provocările secularizării şi globalizării, suntem chemaţi să afirmăm cu demnitate şi fermitate identitatea noastră românească, dar mai ales valorile Ortodoxiei, indiferent de locul în care Dumnezeu ne-a călăuzit paşii.

Constituirea de noi comunităţi parohiale, construirea de noi locaşuri de cult, continua zidire a vieţii bisericeşti dovedesc grija şi preocuparea ierarhilor şi a credincioşilor români de pretutindeni faţă de viitorul Sfintei noastre Biserici. Dar cel mai important lucru pe care trebuie să-l avem în vedere este întărirea comuniunii şi realizarea unităţii tuturor în sânul Bisericii noastre Ortodoxe Române. Această unitate este şi o mărturie a legăturii neîntrerupte cu strămoşii noştri de la care am moştenit acest tezaur scump şi nepreţuit al credinţei ortodoxe, care, de-a lungul timpului, au înscris în cartea istoriei omenirii numeroase evenimente şi înfăptuiri vrednice să rămână spre pildă urmaşilor.

Fie ca şi în anul 2007 Bunul şi iubitorul de oameni Dumnezeu să pogoare asupra voastră harul Său dumnezeiesc, pentru sfinţirea şi întărirea de care avem cu toţii nevoie.

Al vostru de tot binele voitor şi către Domnul pururea-rugător,

† T E O C T I S T

ARHIEPISCOPUL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
LOCŢIITOR AL CEZAREEI CAPADOCIEI ŞI
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Today's saints
May 24

Sf. Cuv. Simeon din Muntele Minunat
Sf. Mc. Serapion si Marciana

Archbishop Nicolae's
Pastoral Itinerary


May 28, 2017 - Divine Liturgy at St. Dimitrios the New Monastery, Middletown, NY

May 25, 2017 - Ascension of the Lord - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

May 21, 2017 - Ss. Constantine and Helen - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

May 16, 2017 - Meeting of the Executive Committee of the Assembly of the Canonical Orthodox Bishops of the USA, New York, NY

May 14, 2017 - Divine Liturgy at the Resurrection of the Lord parish, Sacramento, CA

Bishop Ioan Casian's Pastoral Itinerary


May 21, 2017 - Ss. Constantine and Helen – Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen parish, Edmonton, AB

May 14, 2017 - Divine Liturgy at St. Mary’s parish, Boian, AB

May 7, 2017 - Divine Liturgy at St. George parish, St. Hubert, QC

April 30, 2017 - Divine Liturgy at Ss. Constantine and Helen Cathedral, Chicago, IL

April 23, 2017 - St. George - Divine Liturgy at St. George parish, St. Hubert, QC