roaa
5410 N.Newland Ave
Chicago, IL. 60656-2026
telefon: 773.774.1677
fax: 773.774.1805
email: contact@romarch.org

Autonomie

DECIZIA SINODALA DE AUTONOMIE

No. 14079 din 12 Decembrie 1974

 

ÎNALT PREA SFINŢIA VOASTRĂ:

Cu frăţească dragoste, Vă aducem la cunoştinţă că, în şedinţa sa de lucru din 12 Decembrie 1974, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat în examinare adresa Înalt Prea Sfinţiei Voastre cu No. 219/1973, în legătură cu hotărîrea Congresului anual al acelei Arhiepiscopii, din 21 lulie 1973, privind ridicarea Episcopiei Misionare Ortodoxe Române în America la rangul de Arhiepiscopie.

Ţinând seama că această hotărîre a fost luată de Congresul Bisericesc, în raport cu necesităţile izvorîte din însăşi viaţa religioasă a Eparhiei şi ca urmare a hotărîrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 11 lunie 1973, prin care s-a acordat Î. P. S. Victorin ranul de Arhiepiscop;

Având în vedere rânduielile canonice şi practica îndătinată în Bisericile Ortodoxe cu privire la organizarea administrativă a Eparhiilor, corespunzător rangului pe care îl au conducătorii acestora;

În urma discuţiilor care au avut loc şi a explicaţiilor date de Prea Fericitul Patriarh Justinian asupra problemei în cauză, la propunerea Comisiei canonică, juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod a hotărît:

-- la act de hotărîrea Congresului Bisericesc Anual al Episcopiei Misionare Ortodoxe Române în America, ţinut la 21 lulie 1973 şi aprobă ridicarea acelei Episcopii la rangul de Arhiepiscopie, cu titulatura oficială: "Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Română în America".

-- Recomandă Congresului Bisericesc al Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America să procedeze la modificarea Statutului pentru organizarea acelei Arhiepiscopii, în care poate să se prevadă şi înfiinţarea unui post de Episcop-Vicar.

Totodată, în aceeaşi şedinţă, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a luat în examinare adresa Înalt Prea Sfinţiei Voastre cu No. 163/1973 şi referatul din 10 Decembrie 1974 al P. C. Arhim. Bartolomeu Valeriu Anania, privind problema autonomiei Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America.

Sfântul Sinod Plenar, constatând că este necesar să fie întregită şi reformulată hotărîrea Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române din 12 lulie 1950, care a definit la vremea respectivă statusul autonomiei Episcopiei Misionare Ortodoxe Române în America, astfel ca acea hotărîre să corespundă structurii Eparhiei care a fost ridicată la rang de Arhiepiscopie;

Luând în consideraţie propunerile Înalt Prea Sfinţiei Voastre din adresa No. 163/1973 şi cele din referatul din 10 Decembrie 1974, al P. C. Arhim. Bartolomeu Valeriu Anania;

La propunerea Comisiei canonică, juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod a hotărît:

-- Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Română în America este şi rămâne o eparhie autonomă.

-- Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în baza hotărîrii Sinodului Permanent din 12 lulie 1950 şi pe temeiul adresei No. 163 din 8 lunie 1973, a Î. P. S. Arhiepiscop Victorin, recunoaşte şi reînnoieşte acest Status de autonomie, după cum urmează:

1. Teritoriul jurisdicţional al Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America asupra parohiilor ortodoxe cu enoriaşi de origine română -- sau afiliaţi prin credinţă religioasă on rudenie -- cuprinde Statele Unite ale Americii, Canada, America de Sud şi Aria Pacificului.

2. Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Românî în America se conduce după statute şi regulamente proprii, fără nici un amestec din afară, având a păstra legături canonice, dogmatice şi spirituale cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române -- de la care primeşte Sfântul şi Marele Mir -- în conformitate cu sfintele canoane şi cu structura ierarhică a Bisericii Ortodoxe de Răsărit.

3. Arhiepiscopul este ales de către Congresul Bisericesc al acelei eparhii, alcătuit din delegaţii clerici şi mireni ai parohiilor, în conformitate cu prevederile Statutului Arhiepiscopiei, precum şi cu legile Statelor Unite ale Americii, pe teritoriul cărora Arhiepiscopia îşi are sediul central.

4. Congresul Bisericesc local este autoritatea care propune Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române confirmarea alegerii, precum şi ridicarea noului ales la treapta arhieriei, în cazul că acesta nu o are.

5. Autoritatea spirituală a Arhiepiscopului derivă din aceea a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care îi acordă învestitura prin Gramata Patriarhală, în cadru public şi solemn.

6. Arhiepiscopul, împreună cu organele legislative, executive şi disciplinare ale Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America, îşi conduc eparhia în mod de sine stătător, având dreptul şi libertatea de a rândui preoţi, protopopi, consilieri şi funcţionari, de a acorda distincţii şi ranguri bisericeşti, de a aplica sancţiuni disciplinare, de a avea o administraţie economică şi financiară proprie, de a edita pe seama eparhiei reviste, ziare, buletine, almanahuri, cărţi de cult şi educaţie religioasă, de a supraveghea şi îndruma întreaga activitate bisericească şi culturală a parohiilor.

7. Arhiepiscopul este membru de drept al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu drept de vot asupra problemelor care privesc eparhia sa. Poziţiile sau deciziile Sfântului Sinod cu privire la relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Statul Român nu sunt obligatorii pentru Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America şi nici pentru preoţii şi credincioşii de sub jurisdicţia sa, acestia trăind în ţări cu sisteme politice şi sociale diferite, de acelea ale României.

8. Parohiile Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America sunt proprietarele de drept şi de fapt ale bunurilor mobile şi imobile pe care le deţin, având a le administra în conformitate cu Statutul Arhiepiscopiei şi cu legile statelor respective. Patriarhia Română nu revendică drepturi mobiliară sau imobiliară asupra parohiilor de pe teritoriul jurisdicţional al Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America.

9. Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Română în America se bucură de dreptul de a stabili şi întreţine relaţii interortodoxe, intercrestine şi ecumeniste cu organizaţiile religioase de pe teritoriul ei jurisdictional, având a respecta învăţătura dogmatică şi rânduielile canonice ale Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit. Arhiepiscopul ei este singurul ierarh învestit cu autoritatea de a o reprezenta canonic şi legal.

10. În sprijinul activităţii sale de conducător, Arhiepiscopul poate avea un Episcop-Vicar. Acesta se bucură de dreptul de cinstire potrivit rangului său şi este, ca şi Arhiepiscopul, membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Episcopul Vicar în devenire este recomandat de către Arhiepiscop, în înţelegere cu Consiliul eparhial. Procedura confirmării şi ridicării lui la treapta de arhiereu este aceeaşi ca cea prevăzută pentru arhiepiscop, cu deosebirea că instalarea lui se face de către Arhiepiscop.

-- Recomandă ca la amendarea Statutului Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române în America să se ţină seama de cele de mai sus.

Aducând la cunoştinţa Înalt Prea Sfinţiei Voastre cele de mai sus, pentru cele de urmare, Vă îmbrăţişăm frăţeşte în Domnul nostru lisus Hristos.

Preşedintele Sfântului Sinod

† JUSTINIAN

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Secretarul Sfântului Sinod

† Episcop ANTONIE PLOEŞTEANUL

Vicar Patriarhal

Sfinţii zilei
Apr 28

Intrarea Domnului in Ierusalim
Sf. Ap. Iason si Sosipatru.

Itinerar pastoral
al IPS Nicolae


Apr 30, 2017 - Sf. Liturghie la Catedrala Sf. Împărați, Chicago, IL- ceremonia de intronizare ca Mitropolit

Apr 29, 2017 - Congres special al Arhiepiscopiei - Catedrala Sf. Împărați, Chicago, IL

Apr 23, 2017 - Duminica Tomei/Sf. Gheorghe - Sf. Liturghie la Catedrala Sf. Împărați, Chicago, IL

Apr 21, 2017 - Izvorul Tămăduirii - Sf. Liturghie la Catedrala Sf. Împărați, Chicago, IL

Apr 18, 2017 - Sf. Paști - Sf. Liturghie la Catedrala Sf. Împărați, Chicago, IL

Itinerar pastoral al PS Ioan Casian


May 7, 2017 - Sf. Liturghie la parohia Sf. Gheorghe, St-Hubert, QC

Apr 30, 2017 - Sf. Liturghie la Catedrala Sf. Împărați, Chicago, IL

Apr 23, 2017 - Sf. Gheorghe - Sf. Liturghie la parohia Sf. Gheorghe, St-Hubert, QC

Apr 21, 2017 - Izvorul Tãmãduirii - Sf. Liturghie la Misiunea Sf. Dimitrie cel Nou, Montreal QC

Apr 18, 2017 - Sf. Paști - Sf. Liturghie la parohia Adormirea Maicii Domnului, Timmins, ON